دستگاه اسکناس شمار REMO مدل C-20

   

 • دستگاه پول شمار remo مدل C-20
 • تشخیص اسکناس جعلی ، به هم چسبیده و نصفه در حین شمارش
 • سرعت شمارش 1300 اسکناس در دقیقه
 • شمارش اسکناس به تعداد دلخواه
 • ظرفیت ورودی 200 برگ اسکناس
 • حداقل آلودگی صوتی
 • کنترل خودکار سیستم و موتور

اسکناس شمار C-20

 

دستگاه اسکناس شمار REMO مدل C-25

   

 • دستگاه پول شمار remo مدل C-25
 • تشخیص اسکناس جعلی ، به هم چسبیده و نصفه در حین شمارش
 • سرعت شمارش بیش از 1000 اسکناس در دقیقه
 • شمارش اسکناس به تعداد دلخواه
 • ظرفیت ورودی 300 تا 400 برگ اسکناس
 • حداقل آلودگی صوتی
 • کنترل خودکار سیستم و موتور
 • دارای درجه تنظیم ضخامت اسکناس
 • دارای نمایشگر دوم مخصوص مشتری

 

اسکناس شمار C-25

 

دستگاه اسکناس شمار OVEN مدل 2108A

   

 • دستگاه پول شمار oven مدل 2108A
 • تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه ماوراء بنفش (UV) جهت ریال
 • دکمه (MG1,MG2) جهت شمارش دلار و یورو
 • امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه (BATCH)/(MODE)
 • دقت بالا در شمارش اسکناس های نو ، کهنه و مرمت شده
 • دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده (CLEAR)
 • دکمه (+) و (-) جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه
 • جمع اسکناس های شمارش شده (ADD)
 • نمایش پیغام های خطا (ALARM) ، دارای کلید آزاد کننده (REASET) و دارای دکمه برنامه ریزی ( FUN)
 • سرعت شمارش بیش از 1000 اسکناس در دقیقه
 • دارای نمایشگر دوم مخصوص مشتری
 • ابعد 178*246*292 میلی متر
 • وزن 6.1 کیلو گرم

 

 

دستگاه اسکناس شمار OVEN مدل 2108D

   

 • دستگاه پول شمار oven مدل 2108D
 • تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه ماوراء بنفش (UV) جهت ریال
 • دکمه (MG1,MG2) جهت شمارش دلار و یورو
 • امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه (BATCH)/(MODE)
 • دقت بالا در شمارش اسکناس های نو ، کهنه و مرمت شده
 • دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده (CLEAR)
 • دکمه (+) و (-) جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه
 • جمع اسکناس های شمارش شده (ADD)
 • نمایش پیغام های خطا (ALARM) ، دارای کلید آزاد کننده (REASET) و دارای دکمه برنامه ریزی ( FUN)
 • سرعت شمارش بیش از 1000 اسکناس در دقیقه
 • دارای نمایشگر کاملا دیجیتال
 • دارای نمایشگر دوم مخصوص مشتری
 • ابعد 178*246*292 میلی متر
 • وزن 6.1 کیلو گرم

 

 

دستگاه اسکناس شمار OVEN مدل 5800D

   

 • دستگاه پول شمار oven مدل 5800D
 • تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه ماوراء بنفش (UV) جهت ریال
 • دکمه (MG1,MG2) جهت شمارش دلار و یورو
 • امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه (BATCH)/(MODE)
 • دقت بالا در شمارش اسکناس های نو ، کهنه و مرمت شده
 • دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده (CLEAR)
 • دکمه (+) و (-) جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه
 • جمع اسکناس های شمارش شده (ADD)
 • نمایش پیغام های خطا (ALARM) و دارای کلید آزاد کننده (REASET)
 • سرعت شمارش بیش از 1000 اسکناس در دقیقه
 • دارای 3 نمایشگر مجزا کاملا دیجیتال
 • دارای نمایشگر دوم مخصوص مشتری
 • ابعد 198*275*320 میلی متر
 • وزن 6 کیلو گرم

 

 

دستگاه اسکناس شمار OVEN مدل 2200

   

 • دستگاه پول شمار oven مدل 2200
 • تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه ماوراء بنفش (UV) جهت ریال
 • دکمه (MG1,MG2) جهت شمارش دلار و یورو
 • امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه (BATCH)/(MODE)
 • دقت بالا در شمارش اسکناس های نو ، کهنه و مرمت شده
 • دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده (CLEAR)
 • دکمه (+) و (-) جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه
 • جمع اسکناس های شمارش شده (ADD)
 • نمایش پیغام های خطا (ALARM) ، دارای کلید آزاد کننده (REASET) و دارای دکمه برنامه ریزی ( FUN)
 • سرعت شمارش بیش از 1000 اسکناس در دقیقه
 • دارای نمایشگر دوم مخصوص مشتری
 • ابعد 178*246*292 میلی متر
 • وزن 5.7 کیلو گرم

 

 

دستگاه اسکناس شمار OVEN مدل 5200

   

 • دستگاه پول شمار oven مدل 5200
 • تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه ماوراء بنفش (UV) جهت ریال
 • دکمه (MG1,MG2) جهت شمارش دلار و یورو
 • امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه (BATCH)/(MODE)
 • دقت بالا در شمارش اسکناس های نو ، کهنه و مرمت شده
 • دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده (CLEAR)
 • دکمه (+) و (-) جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه
 • جمع اسکناس های شمارش شده (ADD)
 • نمایش پیغام های خطا (ALARM) ، دارای کلید آزاد کننده (REASET) و دارای دکمه برنامه ریزی ( FUN)
 • سرعت شمارش بیش از 900 اسکناس در دقیقه
 • دارای نمایشگر دوم مخصوص مشتری
 • ابعد 163*238*300 میلی متر
 • وزن 5.5 کیلو گرم

 

 

دستگاه اسکناس شمار OVEN مدل 6600A

   

 • دستگاه پول شمار oven مدل 6600A
 • تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه ماوراء بنفش (UV) جهت ریال
 • دکمه (MG1,MG2) جهت شمارش دلار و یورو
 • امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه (BATCH)/(MODE)
 • سرعت قابل تنظیم در چهار حالت مختلف (SPEED)/(LEVEL)
 • دقت بالا در شمارش اسکناس های نو ، کهنه و مرمت شده
 • دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده (CLEAR)
 • دکمه (+) و (-) جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه
 • جمع اسکناس های شمارش شده (ADD)
 • نمایش پیغام های خطا (ALARM) و دارای کلید آزاد کننده (REASET)
 • سرعت شمارش بیش از 900 اسکناس در دقیقه
 • دارای نمایشگر دوم مخصوص مشتری
 • ابعد 200*260*290 میلی متر
 • وزن 6.5 کیلو گرم

 

 

دستگاه اسکناس شمار OVEN مدل 6600D

   

 • دستگاه پول شمار oven مدل 6600D
 • تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه ماوراء بنفش (UV) جهت ریال
 • دکمه (MG1,MG2) جهت شمارش دلار و یورو
 • امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه (BATCH)/(MODE)
 • سرعت قابل تنظیم در چهار حالت مختلف (SPEED)/(LEVEL)
 • دقت بالا در شمارش اسکناس های نو ، کهنه و مرمت شده
 • دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده (CLEAR)
 • دکمه (+) و (-) جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه
 • جمع اسکناس های شمارش شده (ADD)
 • نمایش پیغام های خطا (ALARM) و دارای کلید آزاد کننده (REASET)
 • سرعت شمارش بیش از 900 اسکناس در دقیقه
 • دارای نمایشگر کاملا دیجیتال
 • دارای نمایشگر دوم مخصوص مشتری
 • ابعد 200*260*290 میلی متر
 • وزن 6.5 کیلو گرم

 

 

دستگاه اسکناس شمار OVEN مدل 2400

   

 • دستگاه پول شمار oven مدل 2400
 • تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه ماوراء بنفش (UV) جهت ریال
 • دکمه (MG1,MG2) جهت شمارش دلار و یورو
 • امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه (BATCH)/(MODE)
 • دقت بالا در شمارش اسکناس های نو ، کهنه و مرمت شده
 • دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده (CLEAR)
 • دکمه (+) و (-) جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه
 • جمع اسکناس های شمارش شده (ADD)
 • نمایش پیغام های خطا (ALARM) و دارای کلید آزاد کننده (REASET)
 • سرعت شمارش بیش از 1000 اسکناس در دقیقه
 • دارای نمایشگر کاملا دیجیتال
 • دارای نمایشگر دوم مخصوص مشتری
 • ابعد 178*246*292 میلی متر
 • وزن 6.1 کیلو گرم

 

 

دستگاه اسکناس شمار OVEN مدل 2088

   

 • دستگاه پول شمار oven مدل 2088
 • تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه ماوراء بنفش (UV) جهت ریال
 • دکمه (MG1,MG2) جهت شمارش دلار و یورو
 • امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه (BATCH)/(MODE)
 • دقت بالا در شمارش اسکناس های نو ، کهنه و مرمت شده
 • دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده (CLEAR)
 • دکمه (+) و (-) جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه
 • جمع اسکناس های شمارش شده (ADD)
 • نمایش پیغام های خطا (ALARM) و دارای کلید آزاد کننده (REASET)
 • سرعت شمارش بیش از 900 اسکناس در دقیقه
 • دارای نمایشگر دوم مخصوص مشتری
 • ابعد 195*2486*332 میلی متر
 • وزن 5.7 کیلو گرم

 

 

جستجو ...